Regulamin

Black goat apartments

REGULAMIN BLACK GOAT APARTMENTS

&1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie apartamentów. Jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, przedpłatę w formie zadatku lub zapłatę całej należności za pobyt w apartamencie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie, a także na stronie apartamentu www.blackgoat.pl               


&2 DOBA NOCLEGOWA

 1. Apartamenty w BLACK GOAT wynajmowane są na doby.
 2. Doba noclegowa trwa od 15:00 do 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić telefonicznie do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu apartamentu. Osoba obsługująca apartamenty może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. BLACK GOAT zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w apartamencie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.


&3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. W celu potwierdzenia rezerwacji w ciągu 24 godzin (jeden dzień roboczy) należy wpłacić 30% całkowitego kosztu pobytu. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 2. Opłaty za pobyt w BLACK GOAT dokonuje się w chwili zameldowania z góry za cały okres pobytu.
 3. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich Goście.
 4. Zabrania się użyczania pokoju osobom niezameldowanym w BLACK GOAT. Gość apartamentu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet przed upływem terminu, za który uiścił opłatę.


&4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. BLACK GOAT zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za urządzone szkody.
 2. Dzieci poniżej 12 r.ż. powinny znajdować się na terenie apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu BLACK GOAT może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się żądań osoby obsługującej apartamenty, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój powinien ze względu bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zatrzasnąć drzwi.

 

&5 ZWROTY RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Rzeczy znalezione będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą przechowywane przez okres trzech miesięcy. Po upływie tego okresu i braku informacji ze strony Gościa przedmioty te przejdą na własność apartamentu.
 3. W stosunku do rzeczy pozostawionych, wobec których nie ustalono osoby właściciela lub jego adresu, zastosowanie mają przepisy powszechne obowiązującego prawa w tym m.in. przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Dla pozostawionych w apartamencie pieniędzy, papierosów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mających wartość naukową lub artystyczną w zakresie przechowywania stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym m.in. Kodeksu cywilnego.


&6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. BLACK GOAT nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, ani za pozostawione przedmioty w apartamencie.


&7 CISZA NOCNA

 1. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.


&8 REKLAMACJE 

 1. Jakiekolwiek usterki w pokojach, w łazience lub w części wspólnej prosimy zgłaszać telefonicznie w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.
 2. Goście mają prawo do składnia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje telefonicznie na numer: 793-183-333


&9 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 1. W apartamentach i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Niestosowanie się do zakazu jest równoznaczne za zgodą na obciążenie rachunku Gościa kwotą 500 zł.
 2. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, tj. broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie apartamentu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie apartamentów, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz innych rzeczy, które przeszkadzają pozostałym Gościom, szkodzą im czy ich irytują.
 1. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach apartamentu i ich wyposażeniu (poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania).
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren apartamentów.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez BLACK GOAT dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w apartamencie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.